20 اسفند

مراسم کلنگ زنی مجموعه اقامتی، آموزشی استعدادهای درخشان ویژه فرزندان بی سرپرست

مراسم کلنگ زنی مجموعه اقامتی، آموزشی استعدادهای درخشان ویژه فرزندان بی سرپرست در مجتمع آموزشی، ورزشی و فنی و حرفه ای گلستان علی)ع( با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد. در این مراسم مهندس جلیل افشارنژاد خیر نیک اندیش مجموعه یاد شده گفت: اگرچه خانواده من در بخشهای صنعت و اقتصاد از گذشته های دور […]

ادامه مطلب