20 اسفند

مراسم کلنگ زنی مجموعه اقامتی، آموزشی استعدادهای درخشان ویژه فرزندان بی سرپرست

مراسم کلنگ زنی مجموعه اقامتی، آموزشی استعدادهای درخشان ویژه فرزندان بی سرپرست در مجتمع آموزشی، ورزشی و فنی و حرفه ای گلستان علی)ع( با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد. در این مراسم مهندس جلیل افشارنژاد خیر نیک اندیش مجموعه یاد شده گفت: اگرچه خانواده من در بخشهای صنعت و اقتصاد از گذشته های دور […]

ادامه مطلب
29 دی

سایه شوم آسیب ها بر سر کودکان

فقر، اعتیاد و طلاق از جمله آسیب هایی به شمار می رود که کودکان در بهترین مرحله رشد و تکامل جسمی خود با آنها مواجهه می شوند و این آسیب ها تاثیرهای فراوانی بر جسم و جان آنها می گذارد که این امر پیامدهای غیرقابل جبرانی در حال و آینده آنان خواهد داشت. به گزارش […]

ادامه مطلب