5 پزشک عمومی و 2 دندانپزشک بطور مرتب در هر هفته یکروز در مناطق سه گانه (قرقی – شهرک شهید بهشتی یا عربها – بلوار طبرسی دوم) ارائه خدمات نمودند. جمع آوری و توزیع بالع بر 17،000 پرس غذای گرم در مناطق سه گانه (قرقی – شهرک شهید بهشتی یا عربها – بلوار طبرسی دوم)که حاصل عقد قرارداد با بیش از 80 رستوران و آشپزخانه در مشهد و طرقبه و شاندیز بوده است و در حال حاضر نیز ذخیره 20،000 پرس غذا از طرف رستوران ها و آشپزخانه های طرف قرداد نیز برای توزیع آماده می باشد.

1- کلاسهای تقویت بنیه علمی برای 75دانش آموزان دوره ابتدایی رمناطق سه گانه برگزار گردیده است.
2- یک روانشناس و 2 دستیار ایشان 2 کارگاه (مهارت های زندگی – تربیت کودک و فرزند پروری) 8 جلسه برای هر دوره برگزار نموده اند.

در محورهای 1- توزیع غذای گرم 2- توزیع لوازم التحریر 3- توزیع لباس و لوازم ورزشی 4- توزیع پوشاک بشرح زیر اقدام شده است. در این قالب تاکنون نوده – کال زرکش – قرقی – قاسم آباد و شهید فلاحی – بیمارستان دکتر شیخ و مرکزگذاری های زیر نیز درحال انجام است.

با شروع سال تحصیلی تعداد 165 بسته لوازم التحریر کامل در مناطق سه گانه (قرقی–شهرک شهید بهشتی یاعربها – طبرسی دوم) توزیع گردیده است.
در این قالب تاکنون نوده – کال زرکش – قرقی – قاسم آباد و شهید فلاحی – بیمارستان دکتر شیخ و مرکز گذری های زیر نیز در حال انجام است. هر سه شنبه شب از مهر ماه شروع شده و حداقل تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

با توجه به انتخاب منطقه قرقی و انتخاب 100 خانواده برای اجرای طرح توانمندسازی، معیارهای روبرو به عنوان انتخاب اولیه این خانواده ها انتخاب شده است که بایست توامان درنظر گرفته شود. ضمنا این شاخص ها برای انتخاب اولیه است، کما اینکه شاخص های علمی ( شاخص گرسنگی، شاخص امید به زندگی، شاخص اعتیاد و…) طبق طرح، در حین اجرای طرح و برای درجه بندی کردن این خانواده ها توسط کارشناسان اجرا خواهد شد.
این شاخص ها طبق صورتجلسه تاریخ 13/11/94 با حضور دکتر فیضی، دکتر حصاری، دکتر صمدی و اعضای گروه ایشان تعیین شده است.

خانواده¬های هریک از خوشه‌های 1 و 2 و 3 براساس شاخصه‌های زیر تعیین می‌شوند :

ردیف شاخص توضیحات
1 سطح درآمد خانواده هایی با حداقل درآمد (مجموع درآمد همه اعضا)
2 سرپرست خانوار ترجیحا زن سرپرست خانواده باشد یا سرپرست به هر دلیل از کار افتاده باشد
3 اشتغال اعضای خانواده شغل های سطح پایین داشته باشد یا بیکار باشد
4 سلامت سرپرست خانواده معلول یا از کار افتاده باشد
5 شرایط محل زندگی استیجاری یا موقتی یا بسیار محدود باشد
6 امکانات زندگی حداقل امکانات و حداقل توان تهیه داشته باشد
7 تعداد، سن و وضعیت درسی فرزندان فرزند صغیر داشته باشد، فرزندان محصل یا ترک تحصیلی باشند یا فرزندان زیر 18 سال مشغول به کار پست یا سخت باشند

جلسات علمی و مشورتی طرح سلامت :

گلستان علی
گلستان علی
گلستان علی
گلستان علی

گزیده ای از همراهی اصناف در طرح سلامت اجتماعی :

گلستان علی
گلستان علی
گلستان علی
گلستان علی

گزیده ای از همراهی اتحادیه های صنفی در طرح سلامت :

گلستان علی
گلستان علی
گلستان علی
گلستان علی