روز خبرنگار
20 مرداد

روز خبرنگار

اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است.

روز خبرنگار مبارکباد.

روز خبرنگار

دیدگاه خود را ارسال کنید.