هیئت امنا
s24

مدیر عامل و  رئیس هیات مدیره

سید حمیدرضا زاده

جواد اکبیا

سعید عباسیان

عیسی گودرزی

جلیل شیعه علی

علیرضا راجی

سعید شیعه علی

محمدرضا شاه پسند

حسن اژدرافشار

قاسم غفرانی.

مجتبی شکفته

امیر الهی

اصغر تشکری بهشتی

مصطفی موسسی

غلامرضا لک خسروی

حمید رضا بخشی زاده

رضا محمدزاده وزیری

حسن خندان

عبدا…افشاری صالح

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin