معرفی گلستان علی
s12

معرفی 

بزرگترین موسسه هیات امنایی نگهداری فرزندان بی سرپرست در کشور می باشد که با استعانت از  درگاه ایزد منان وپیروی از مولای پرهیزگاران، حضرت علی (ع)، با مجوز سازمان بهزیستی تعداد زیادی فرزند را در ده مرکز ( ۷ خانه فرزندان، دو واحد خوابگاه دانشجویی و یک مهدکودک ) به صورت شبانه روزی تحت پوشش دارد وعلاوه بر نگهداری در حالت فرزندان واقعی تعلیم و تربیت آنان را تامرحله استقلال کامل «تحصیل، اشتغال، مسکن و ازدواج » عهده دار می باشد. بدیهی است کلیه امور آموزشی، فرهنگی، عقیدتی و اخلاقی فرزندان، با نظارت ودقت توسط مربیان و کارشناسان ورزیده و متعهد پیگیری و هدایت می شود. همچنین موسسه تلاش می نماید با حمایت مادی و تربیتی خانواده های نیازمند، فرزندان در بستر آغوش خانواده ها رشد یافته و از واگذاری آنان به مراکز نگهداری جلوگیری شود. ضمنا بیش از ۲۵ مرکز نگهداری در مناطق محروم استان نیز از کمک های موسسه برخوردار میگردند و اخیرا با توجه به گستره فعالیت های موسسه و ارتباط خیرین محترم از اقصی نقاط میهن اسلامی مجوز کشوری موسسه صادر گردیده است و با عنایت به کیفیت خدمات و برنامه ریزی ها، موسسه دارای استاندارد مدیریت کیفیت و روابط اجتماعی از کانادا شده است.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin