مددکاری و امور اجتماعی

واحد مددکاری و امور اجتماعی

مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشکل از تدابیر و روانشناسی ، مشاوره و فعالیتهای حرفه است که در قالب نهادها ، سازمانها و موسسات رفاهی ، توانبخشی ، اجتماعی ، فرهنگی و تربیت بدنی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و قشرهای جامعه زمینه بهزیستی ، رشد و تعالی آنها را فراهم آورد .

با توضیحات ارائه شده اهمیت مددکاری اجتماعی در موسسات خیریه به عنوان یکی از ارکان  اساسی موسسات مورد توجه میباشد و در گلستان علی (ع) به این مهم توجه خاصی گردیده و بخشی از فعالیتهای مدیریت واحد مددکاری موسسه که متشکل از تعدادی از متخصصین مددکاری میباشد و علاوه بر دفتر مرکزی در کلیه واحد ها بصورت تمام وقت به امور مددکاری مشغول هستند .

مددکار اجتماعی گلستان علی (ع)

 • رعایت موازین و ضوابط اداری و حرفه ای
 • رعایت سیاستها ضوابط و دستورالعمل های عمومی سازمان بهزیستی در مراقبت شبانه روزی فرزندان
 • ایفای نقش فعال در نظارت ها ، برنامه ریزی ، مداخله و پیگیری بهداشت رونی فرزندان در مراحل مراقبت و انتقال به جامعه ، خانواده و شبه خانواده
 • ایفای نقش مناسب در جهت کمک به تامین نیازهای روانی ، عاطفی فرزندان شامل ارزشیابی و مداخله ، مشارکت در کار تیمی ، آموزش مشاوره و راهنمایی مربیان – خانواده
 • ایفای نقش موثر در کمک به فرزندان در تاثیرگزاری عاطفی – روانی در مراحل مختلف انتقال و جابجایی در محیط زندگی
 • شرکت فعال و منظم در جلسات کار تیمی و مشارکت فعال در تدوین و مرور برنامه مراقبت مطابق ظوابط
 • مشارکت کامل در ثبت وقایع و گزارش دهی مطابق ظوابط
 • تعامل و همکاری مداوم با مدیریت و پرسنل خانه و شرکت فعال در فعالیت تیمی
 • برقرای ارتباط نزدیک و مبتنی بر اعتماد و محبت با فرزندان
 • کمک به جلب مشارکت فرزندان در برنامه ریزی ، تصمیم گیری و پیگرد امور
 • پذیرش و ترخیصی و استقلال فرزندان معرفی شده از بهزیستی
 • پیگری کلیه امور حقوقی و سرپرستی فرزندان
 • کمک به مراجعین و نیازمندان و افرادی که از نهادهای دیگر معرفی میگردد
 • کمک به فرزندانی که در خانه نگهداری میشوند

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin